Happy Birthday: Nov. 19 - Kelsey McQuaid, Jordan Mauney

Happy Birthday on Nov. 19 to freshman soccer player Kelsey McQuaid and senior diver Jordan Mauney.

Kelsey McQuaid  Jordan Mauney

Subscribe and Share